اندیشه و فوتبال

گئورگه هاجی؛ فرمانده معجزه گر فوتبال رومانی

فرهنگستان فوتبال ـ همان طور که فوتبال بلغارستان را با هریستو استویچکوف و دیمیتار برباتوف می شناسند، گئورگه هاجی نیز «برند» فوتبال رومانی است. او بزرگ ترین بازیکن تاریخ فوتبال رومانی محسوب می شود و یکی از اسطوره های بزرگ تاریخ باشگاه گالاتاس... بیشتر بدانید